021-42064

مناقصه و مزایده

 
آگهی مناقصه عمومی
 نوبت اول
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام خدمات حفاظت فیزیکی، ...
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای
(نوبت دوم)
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات خرید، تأمین و حمل مصالح و اجرای سیستم سرمایش اسپلیت، ...
1